Copyright 2016-2019 Lifeword
Isa teegoyey
Isa diyandi
Ousmane Tandina
(Lifeword)
Duration: 00:13:51 Minutes
Listens:
0
Aired on Oct 31, 2022

Scripture

Matiyu 26.47-56
47Isa goo ma šelaŋ da kaŋ Žudas, taalibi woy cindi hinkaa (12) affoo ne ka kaa, nga nda alžama beeri kaŋ kone takubayaŋ nda gobuyaŋ goo. I mana hun kala sargari juwalkey jineborey|Sargari juwalkey jineboraa nda gandaa boro beerey do. 48Boraa kaŋ gʼa nondi nkʼi noo tammaasa, a nee: «Boraa kaŋ ay gʼa summu, nga no. Wʼa dii.» 49Dogoo din da a man Isa ka nee: «Ay ga sallam ni ga, Rabbi!» A nʼa summu. 50Amma Isa nee a se: «Ay ceroo, cin ti woo kaŋ ni kaa kʼa tee?» Woo banda ga, borey man Isa ka kabe fur a ga kʼa dii. 51Borey kaŋ goo Isa bande, affoo ne ka nga takubaa hoobu ka sargari juwalkey jineboraa tamoo kar ka haŋaa kaa. 52Waatoo din Isa nee a se: «Ni takubaa yeeti dogoo ra, zama borey kul kaŋ ga takuba zaa ga halacandi nda takuba. 53Ni mma hongu kaŋ ay si hin kʼay Baabaa Irkoy ŋaaray kaŋ gʼay noo sohõ da haya kaŋ bisa almalayka wongu jama woy cindi hinka (12)? 54Adiši taka foo nda Citaaboo šenney ga tabati kaŋ nee takaa woo ga hima ka tee?» 55Waatoo din Isa nee jamaa se: «War kaa ay ga nda takubayaŋ nda gobuyaŋ kʼay dii sanda zay beeri. Zaari kul ay ga goro ka cawandi Irkoy hugu beeroo ra, war mana bay kʼay dii. 56Woo kul teendi hala annabey citaabey šenney ma tabati.» Woo banda ga, taalibey kul zuru kʼa naŋ.

Isa ciitandi ka diyandi, i n'a zukandi ka kayandi kaŋ kala a ma kanjandi bundu ga buu.

Other media in this series