Download Media

Show Advanced Filter
Isa teegoyey

Isa goo nda hini ka wircikoyni noo baani
Isa goo nda wirci ga hinay. Wirci dumi kul sii no kaŋ a si hin k'a noo baani. Irkoy Measennoo ra ir ga dii kaŋ a na bonguyaŋ, nda danawyaŋ, nda lutuyaŋ noo baani.
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Aired on Oct 30, 2022
Isa teegoyey

Sayakaa fillaa yasayantaa
Isa ga šelaŋ sayakaw ga kaŋ fatta ka saya nga faaroo. Sayakaa ti Irkoy, faaroo ti aduɲɲa, dumiyey ti adamizey.
By: Ousmane Tandina
(Lifeword)
Aired on Oct 31, 2022
Isa teegoyey

Isa na kayfiyaŋ tee
Isa na kayfi booboyaŋ tee aduɲɲa ra. Wey din affoyaŋ ti wey kaŋ ir g'i deede war se.
By: Ousmane Tandina
(Lifeword)
Aired on Oct 31, 2022
Isa teegoyey

Isa diyandi
Isa ciitandi ka diyandi, i n'a zukandi ka kayandi kaŋ kala a ma kanjandi bundu ga buu.
By: Ousmane Tandina
(Lifeword)
Aired on Oct 31, 2022
Isa teegoyey

Isa na boro kaŋ kaboo buu noo baani
Isa na kayfi tee ka boro kaŋ kaboo buu noo baani. Woo mana teendi kala hunanzam zaari hane.
By: Ousmane Tandina
(Lifeword)
Aired on Oct 31, 2022
Isa teegoyey

War masi alhuzun
Nda boro na nga naanaa daŋ Isa Almasihu ra, n'si hima ka alhuzun, zama ni hunaroo kul si kala nga kaboo ra.
By: Ousmane Tandina
(Lifeword/Africa)
Aired on Oct 30, 2022
Isa teegoyey

Isa siyandi
Isa meehay, šaytaana n'a sii, amma a mana duu a ga hinay. Isa n'a gaaray nda Irkoy Meešennoo.
By: Ousmane Tandina
(Lifeword)
Aired on Oct 30, 2022
Isa teegoyey

Isa Almasihu hayyanoo
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Aired on Oct 29, 2022
Hunayan Sennoo

Songhai - Hunayan Sennoo - 00001
Songhai - Hunayan Sennoo - 00001
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Aired on Mar 11, 2020
Duration
00:15:00 min.
Size
14MB
MP3

Songhai 1
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Aired on Jul 09, 2020
Duration
00:14:59 min.
Size
17MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 2
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Aired on Jul 09, 2020
Duration
00:14:59 min.
Size
17MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 50
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:14:59 min.
Size
17MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 49
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:14:59 min.
Size
17MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 48
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:14:59 min.
Size
17MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 47
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:14:59 min.
Size
17MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 46
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:14:59 min.
Size
17MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 45
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:14:59 min.
Size
17MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 44
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:14:59 min.
Size
17MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 43
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:14:59 min.
Size
17MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 42
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:14:59 min.
Size
17MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 41
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:14:59 min.
Size
17MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 40
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:14:59 min.
Size
17MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 39
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:14:59 min.
Size
17MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 38
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:14:59 min.
Size
17MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 37
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:10:53 min.
Size
12MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 36
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:15:00 min.
Size
14MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 35
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:15:00 min.
Size
14MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 34
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:15:00 min.
Size
14MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 33
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:15:00 min.
Size
14MB
MP3
Hunayan Sennoo

Songhai 32
Lifeword Songhai Broadcast
By: Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration
00:15:00 min.
Size
14MB
MP3

Lifeword Shows

Click show name below for all episodes
APPLY TO JOIN
DONATE NOW