Copyright 2016-2019 Lifeword
Isa teegoyey
Isa na kayfiyaŋ tee
Ousmane Tandina
(Lifeword)
Duration: 00:13:45 Minutes
Listens:
0
Aired on Oct 31, 2022

Scripture

Matiyu 14.13-21
13Waatoo kaŋ Isa maa alhabaroo, a huru harihii ra ka mooru no din ka koy nongu soyante ra nga hinne. Amma kaŋ alžamaa maarʼa, i hun koyra kanbey ra ka hanga a nda cee. 14Kaŋ a zunbu harihiyoo ra, a dii alžamaa beeri, a tamalla i se, de a na wircikoyney noo baani. 15Waatoo kaŋ cijinoo too, taalibey man a ka nee: «Nongoo, haya kul sii a ra, zaaroo koy ka ben. Alžamaa naŋ i ma koy koyra kanbey ra ka ŋaayan day ngi boŋ se.» 16Amma [Isa] nee i se: «A si too i ma koy. War hunday mʼi noo ŋaayan!» 17I nee a se: «Haya kul sii ir kone ne ra nda manʼti takula guu nda hamiisa hinka.» 18A nee i se: «Wa kate ey.» 19A na alžamaa yaamar i ma goro suboo boŋ. A na takula guwaa nda hamiisa hinkaa zaa, a na nga boŋoo jer ka beenaa guna, a na albarka tee Irkoy se. A na takulawey dunbu kʼi noo taalibey se i mʼi noo alžamaa se. 20Borey kul ŋaa hala i kungu. I koy nda kokondo woy cindi hinka (12) kaŋ ga too nda wey kaŋ cindi. 21Borey kaŋ nʼi ŋaa manʼti kala boro zenber guu (5.000) cine kaŋ ra woyey nda zankey mana kabandi.

Isa na kayfi booboyaŋ tee aduɲɲa ra. Wey din affoyaŋ ti wey kaŋ ir g'i deede war se.

Other media in this series