Copyright 2016-2019 Lifeword
Isa teegoyey
Sayakaa fillaa yasayantaa
Ousmane Tandina
(Lifeword)
Duration: 00:13:50 Minutes
Listens:
0
Aired on Oct 31, 2022

Scripture

Matiyu 13.1-9
1Zaari follokaa din ra, Isa fatta hugoo ra ka koy goro isabangoo miɲoo ga. 2Alžama beeri marga a boŋ hala nongu kaŋ ra a nka koy huru harihii ra ka goro. Jamaa kul goo ma kay guraa ga. 3A na filla yaasayante boobo deede i se ka nee: «Sayakaw foo ne ka fatta ka koy saya. 4Kaŋ a goo ma saya, dumi fooyaŋ kaŋ fondaa bande. Cirawey kaa, de i nʼi gon. 5Affooyaŋ kaŋ tondidoo ra kaŋ ra labu boobo sii. Dogoo din da i zay, zama labu boobo sii i boŋ. 6Amma kaŋ waynaa fatta, i ton. I kogu, zama i sii nda linji gaabante. 7Affooyaŋ kaŋ dumari karjikoyniyaŋ ra, karjey beeri, i nʼi hewguba. 8Affooyaŋ kaŋ labu henna ra. I na ize tee. Affoo na ize zangu (100) hay, affoo woydu (60), affoo waranza (30). 9Boro kaŋ goo nda haŋa ma haŋajer!»

Isa ga šelaŋ sayakaw ga kaŋ fatta ka saya nga faaroo. Sayakaa ti Irkoy, faaroo ti aduɲɲa, dumiyey ti adamizey.

Other media in this series