Copyright 2016-2019 Lifeword
Isa teegoyey
Isa goo nda hini ka wircikoyni noo baani
Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration: 00:13:39 Minutes
Listens:
0
Aired on Oct 30, 2022

Scripture

Matiyu 9.1-8
1Isa huru harihii foo ra ka deŋ ka koy nga koyraaa ra. 2Boroyaŋ ne ka kate a do bongu foo kaŋ ga kani balankar ra. Isa dii ngi naanaa, a nee bongoo se: «Bine tee, ay izoo, ni zunubey yaafandi.» 3Nga ne, Citaaboo baykaw fooyaŋ nee ngi biney ra: «Woo mma Irkoy wow.» 4Isa dii ngi anniyawey, a nee: «Macin se miile futuyaŋ goo war biney ra? 5Affoo no ma faala, ka nee: ‹Ni zunubey yaafandi› wala ka nee: ‹Tun ka dira›? 6Sohõ kala war ma bay kaŋ Boraa kaŋ tee Adamize goo nda hini aduɲɲa ra ka boro zunubey yaafa.» Woo banda ga, a nee bongoo se: «Tun ka ni balankaroo zaa, ma koy ni hugoo do.» 7A tun ka koy nga hugoo do. 8Kaŋ alžamaa dii woo, i hunbur, de i ga Irkoy beerandi kaŋ na adamizey noo hinoo woo cine.

Isa goo nda wirci ga hinay. Wirci dumi kul sii no kaŋ a si hin k'a noo baani. Irkoy Measennoo ra ir ga dii kaŋ a na bonguyaŋ, nda danawyaŋ, nda lutuyaŋ noo baani.

Other media in this series