Copyright 2016-2019 Lifeword
Isa teegoyey
War masi alhuzun
Ousmane Tandina
(Lifeword/Africa)
Duration: 00:13:16 Minutes
Listens:
0
Aired on Oct 30, 2022

Scripture

Matiyu 6.25-34

25«Woo se ay ga war bayrandi kaŋ war masi huzun war hunaroo se nda woo kaŋ war gʼa ŋaa, [wala woo kaŋ war gʼa haŋ], wala war gaahamoo se, woo kaŋ nda war ga daabu. Hundi mana bisa ŋaayan, gaaham mana bisa bankaaray wala? 26Wa beenaa cirawey guna: i si duma, i si hegay, i si taasu fanji, amma war Baabaa Irkoy kaŋ goo beenaa ra gʼi ŋandi, de war, war mana bisa ey wala? 27War ra, may ti boraa kaŋ nga alhuzunoo ga kate a ma hin ka ba alwaati kayna tonton nga aloomuroo ga? 28Adiši cin se war ga huzun nda bankaaray? Wa faarey kutukuryey guna takaa kaŋ nda i ga zay. I si taabi, i si haabu bii. 29Ay ga war bayrandi kaŋ Sulaymaana nda nga daržaa kul, a mana bankaaray daŋ ka too ngi affoo. 30Nda faari suboo kaŋ hõ a ga bara, suba a ga warrandi alforonoo ra, Irkoy gʼa bankaaray nda takaa woo, taka foo nda a si war bankaaray, naanaykaccukoyney? 31War masi alhuzun ka nee: ‹Macin no ir gʼa ŋaa?› wala: ‹Macin no ir gʼa haŋ?› wala: ‹Macin nda ir ga bankaaray?› 32Zama hayey wey kul, kutakey no mʼi ceeci. War Baabaa Irkoy kaŋ goo beenaa ra ga bay kaŋ war ga too i ga. 33Haya jinaa kaŋ war ga hima kʼa ceeci manʼti kala [Irkoy] Laamaa nda nga šerretaraa, de hayey wey mo kul ga tontonandi war se. 34War masi huzun nda suba. Suba ga alhuzun nga boŋ se. Zaari foo kul nda nga farayanoo.»

Nda boro na nga naanaa daŋ Isa Almasihu ra, n'si hima ka alhuzun, zama ni hunaroo kul si kala nga kaboo ra.

Other media in this series