Copyright 2016-2019 Lifeword
Isa teegoyey
Isa siyandi
Ousmane Tandina
(Lifeword)
Duration: 00:13:26 Minutes
Listens:
0
Aired on Oct 30, 2022

Scripture

Matiyu 4.1-11
1Woo banda ga, Irkoy Hundoo na Isa gongu ka žigi ka koy saajoo ra hala Ibilisi mʼa sii. 2Isa meehaw zaari woytaaci (40) nda cijin woytaaci (40), a too nongu kaŋ ra a heray. 3Siiyakaa man a ka nee a se: «Nda Irkoy Izʼaroo ti ni, nee tondey wey ma bere ka tee takula.» 4A zaabi ka nee: «A hantumandi Citaaboo ra: ‹Manʼti ŋaayan hinne nda adamize ga huna, amma a ga huna nda šenni kul kaŋ ga hun Irkoy miɲoo ra.›a» 5Woo banda ga, Ibilisi nʼa zaa ka koy koyra henanantaab ra, a nʼa kayandi Irkoy hugu beeroo boŋoo boŋ beene. 6A nee a se: «Nda Irkoy Izʼaroo ti ni, ni boŋ warra ganda, zama a hantumandi kaŋ nga ga nga almalaykey yaamar ma ne, i ga kabe gaaru ma ne hala ni cewoo masi cabu tondi ga.»c 7Isa nee a se: «A hantumandi koyne: ‹Masi ni Koyoo Irkoy sii.›d» 8Ibilisi yee kʼa zaa ka koy tondi hondu foo boŋ kaŋ ga hanse ka beeri, de a nʼa cebe aduɲɲa laamawey kul nda ngi daržaa. 9A nee Isa se: «Ay ga ni noo hayey wey kul nda ni sujudu ya ne.» 10Isa nee a se: «Hun ne, Šaytan. A hantumandi: ‹Masi sujudu kala ni Koyoo Irkoy se, de nga hinne no mʼa gana.›e» 11Woo banda ga, Ibilisi fay nda a, de almalaykayaŋ ne ka man a, i nʼa saajaw.

Isa meehay, šaytaana n'a sii, amma a mana duu a ga hinay. Isa n'a gaaray nda Irkoy Meešennoo.

Other media in this series