Copyright 2016-2019 Lifeword
Isa teegoyey
Isa Almasihu hayyanoo
Ousmane Tandina
(Lifeword-Africa)
Duration: 00:13:41 Minutes
Listens:
1
Aired on Oct 29, 2022

Scripture

Matiyu 1. 18-25
18Takaa ne kaŋ nda Isa Almasihu huru aduɲɲa ra. Maryama kaŋ ti ɲaŋoo, kurɲe wiroo ti Isufi. I mana gorokasinay kaŋ a na gunde zaa Hundi Henanantaa hinoo ra. 19Isufi, nga kurɲe wiroo manʼti kala boro šerrante, a si baa nga ma moo kayandi a ga, woo se a baa nga mʼa naŋ tuguyan ra. 20A goo ma miile kaŋ ir Koyoo almalayka foo ne ka bangay a se handiri ra ka nee a se: «Isufi, Dawda haamaa masi hunbur ka Maryama zaa, a ma tee ma ne wande, zama gundoo kaŋ a nʼa zaa, Hundi Henanantaa hinoo kʼa tee. 21A ga izʼaru hay, de ma maaɲoo daŋ Isa (maanaa ‹ir Koyoo ti hallasiyan›), zama nga no ma nga jamaa hallasi ngi zunuboo ra.» 22Woo kul teendi hala hayaa kaŋ ir Koyoo na annaboo donto a mʼa har ma tabati, a nee: 23«Nga ne, hondiyaa ga gunde zaa, a ga izʼaru hay, i ga maaɲoo daŋ Emanuwel»a kaŋ maanaa ti «Irkoy goo ir gamey ra». 24Kaŋ Isufi tun jirboo ra, a nʼir Koyoo almalaykaa yaamaroo tee ka nga wande wiroo dii. 25A mana gorokasinay nda a hala a na izʼaroo hay, a na maaɲoo daŋ Isa.

Other media in this series