Blog

Apr 11, 2021 19:25pm
Ang Kahulugan Sang Pagbaton Kay Jesus Bilang Imo Manluluwas Kag Ginoo
374 Views

Mga abyan,

Luyag ko mag sugid sa inyo sang akon nga kabuhi nga sa diin nangin kaupod ko ang Ginoo sa tunga sang akon kabudlayan.

Sang Hunyo 2020 nadiskubrihan nga nag balik ang akon nga cancer.  Antes pa sini, nag agi na ako sa breast cancer sang tuig 2017, naoperahan, kag nag chemo therapy pagkatapos sang operasyon. 

Sa kaluoy sang Ginoo nag ayo ako sa akon breast cancer. Apang isa naman ka dako nga pagtilaw ang akon paga-agyan kon sa diin ang akon masakit nga cancer nagbalik kag nagtubo ang tumor sa akon nga utok.  Stage IV ang akon brain tumor metastasis.

Indi ko man ma intyendihan ang mga naga kalatabo sa akon sang sadyo nga tion apang ang Ginoo nag tulod sa akon nga mag sulat sang ini nga mensahe sa akon Facebook account.  Ini gin share ko sang Hunyo 23, 2020 sa English version, apang subong luyag ko isugid sa inyo sa aton hambalanon nga Ilonggo.

Mga abyan,

Ano gid bala ang buot silingon sang PAGBATON KAY JESUS bilang imo nga MANLULUWAS kag GINOO?
Para sa iban ini mahapos lang, “Ay, mabaton lang, maluwas na sa impyerno?”

Mga abyan, amo ini ang buot silingon sang pag baton kay Jesus, kag ini indi mahapos. 

  • Ang pagbaton nga kita gin bun-ag sa kalibutan bilang makasasala.

Wala sang isa nga matarong.

Roma 3:23 – “Sanglit ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios.”

  • Ang pagbaton nga wala sang iban nga makaluwas sa aton kundi si JESUS gid lamang.  Wala sang iban nga pamaagi kag wala sang dapat nga idugang.   Indi ang aton maayong buhat bilang puntos nga makapalangit kita, indi ang aton nga relihiyon, indi ang aton mga relihiyoso nga ginahimo, indi ang aton tindog sa sosyodad.  Kag wala sang iban pa gid magluwas gid lamang kay JESUS. 

Efeso 2:8-9 – “Kay bangud sa bugay naluwas kamo paagi sa pagtoo; kag ini indi inyo kaugalingon nga buhat, ini amo ang dulot sang Dios.  Indi bangud sa mga buhat kay basi ang bisan sin-ong tawo magpabugal.”

May iban sa inyo nga daw indi gihapon makabaton sang ini nga pamaagi sang kaluwasan, gani padayunon naton ang ini nga mensahe…     

  • Ang pagbaton nga si JESUS Anak sang DIOS.   

John 10:28-30 – “Kag nagahatag ako sa ila sing kabuhi nga walay katapusan, kag indi na gid sila mawala, kag walay isa sa ila nga makaagaw sa ila sa akon kamot.  Ang akon Amay nga naghatag sa ila sa akon, daku pa sa tanan, kag walay makaagaw sa ila sa kamot sang Amay.  Ako kag ang Amay isa.”

  •  Ang pagbaton amo ang pagpaiway sang imo kaugalingon.  Bangud nga ang pagbaton kay Jesus amo ang pag tugyan nimo sa Iya sang imo kaugalingon.  Gin hambal Niya sa Iya Pulong, “Palanga-a ang imo kaaway”, “Kabiga ang iban nga tawo nga labaw sa imo.”  Kag kita dapat magkabig sa Iya bilang aton nga Hari nga bisan sa aton pamayo dapat aprobado sa Iya atubangan.  May mga tion pa nga kita naga pakigbato sang aton kaugalingon nga kinamatarung.  Apang kon kita magabaton kay Jesus bilang aton Hari, wala na kita sang aton nga kina-iya, kay ini tanan dapat e tugyan na naton sa Iya. 

Kon imo paminsaron abyan, wala sang sini nga mga sugo ang mahapos para sa aton bilang isa ka tawo.

  • Kag ari ang pinakamabudlay nga parte sang pagbaton kay Jesus.

Ang pagbaton nga sa maabot nga tini-on gamiton ni Jesus ang imo kabuhi para sa Iya kadayawan.  Nga ang Iya nga Ngalan ma tib-ong sa tini-on nga Iya mapatuman ang Iya kabubut-on sa imo kabuhi.  Bisan pa nga ini maga dulot sa imo sang pag antus! 

Ang luyag ko ipamangkot sa imo abyan, handa bala ikaw kag luyag nga magbaton kay Jesus bilang imo nga Manluluwas kag Ginoo? Kag mangin kaupod sa Iya sa langit kung ang kalibutan matapos na?

Luyag ko man ipabalo sa imo abyan, bisan ano ka dako sang pagtilaw ang imo nga paga-agyan, wala na sang mas masulhay pa nga imo ma batyagan ang pagkugos kag pagtatap sang Ginoo sa mga tion nga Sya nagapatuman sang Iya tinutuyo sa imo kabuhi – gani gina agda ko ikaw abyan, batuna si Jesus bilang imo Manluluwas, Hari kag Ginoo!

John 3:16 – “Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag Niya ang Iya bugtong nga Anak, agud nga ang bisan sin-o nga magtuo sa Iya indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan.”

John 1:12 – “Apang sa tanan nga nagbaton sa Iya, nga nagtuo sa Iya ngalan ginhatagan sila Niya sang gahum sa pagka mangin-anak sang Dios.”

Romans 8:17 – “Kag kon mga anak, niya mga manunubli, mga manunubli sang Dios kag mga masigkamanunumbli ni Cristo, kon matuod nga naga antus kita kaupod Niya agud nga paghimayaon man kita kaupod Niya.”


May pagpalangga,
Analyn Villaester
Brain Cancer Metastasis, Stage IV

July 23, 2020
Sa subong ako naga padayon sang akon nga physical therapy, matapos nga maoperahan sa utok sang Agusto 30, 2020.  Sa kaluoy kag bugay sang Ginoo, ari ako subong kag maka sugid pa sa inyo sang gahum sang Ginoo, bilang Iya gin tagaan sang dugang pa nga kabuhi dire sa duta.  Dalayawon gid Jesus nga akon Manluluwas kag ang akon Amay sa langit!

Comments

POST A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives