Download Media

Show Advanced Filter
Nepali Devotionals

He shall hear my voice! उहाँले मेरो आवाज सुन्नुहुनेछ!
He shall hear my voice! उहाँले मेरो आवाज सुन्नुहुनेछ!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुलाई 07, 2022
Nepali Devotionals

Be Available! उपलब्ध हुनुहोस्!
Be Available! उपलब्ध हुनुहोस्!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुलाई 06, 2022
Nepali Devotionals

Go and make disciples! गएर चेला बनाओ!
Go and make disciples! गएर चेला बनाओ!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुलाई 05, 2022
Nepali Devotionals

As a hen gathers her chicks under her wings!जसरी पोथीले आफ्ना चल्लाहरूलाई पखेटामुनि बटुल्छ।
As a hen gathers her chicks under her wings!जसरी पोथीले आफ्ना चल्लाहरूलाई पखेटामुनि बटुल्छ।
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुलाई 04, 2022
Nepali Devotionals

Therefore, do all to the glory of God.यसकारण परमेश्वरको महिमाको निम्ति सबै गर।
Therefore, do all to the glory of God.यसकारण परमेश्वरको महिमाको निम्ति सबै गर।
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुलाई 01, 2022
Nepali Devotionals

Reasons for Praying! प्रार्थना गर्ने कारणहरू!
Reasons for Praying! प्रार्थना गर्ने कारणहरू!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 30, 2022
Nepali Devotionals

Servant Of God!परमेश्वरको सेवक!
Servant Of God!परमेश्वरको सेवक!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 29, 2022
Nepali Devotionals

Ask, Seek and Knock!
Ask, Seek and Knock!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 28, 2022
Nepali Devotionals

A doubleminded man, unstable in all his ways. दोहोरो मन भएको मानिस उसको प्रत्येक चालमा अस्थिर हुन्छ।
A doubleminded man, unstable in all his ways. दोहोरो मन भएको मानिस उसको प्रत्येक चालमा अस्थिर हुन्छ।
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 27, 2022
Nepali Devotionals

Don't get distraction from what is most important! सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराबाट अलमल्याउन नदिनुहोस्!
Don't get distraction from what is most important! सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराबाट अलमल्याउन नदिनुहोस्!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 23, 2022
Nepali Devotionals

Spiritual Maturity. आध्यात्मिक विकास
Spiritual Maturity. आध्यात्मिक विकास
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 22, 2022
Nepali Devotionals

Wisdom. बुद्धि
Wisdom. बुद्धि
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 21, 2022
Nepali Devotionals

But by the grace of God, I am what I am.
But by the grace of God, I am what I am.
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 20, 2022
Nepali Devotionals

Encourage one another! एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिनुहोस् !
Encourage one another! एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिनुहोस् !
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 17, 2022
Nepali Devotionals

Jesus is the High priest! येशू प्रधान पूजाहारी हुनुहुन्छ!
Jesus is the High priest! येशू प्रधान पूजाहारी हुनुहुन्छ!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 16, 2022
Nepali Devotionals

Intimacy with God!परमेश्वरसितको घनिष्ठता!
Intimacy with God!परमेश्वरसितको घनिष्ठता!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 15, 2022
Nepali Devotionals

Holiness!पवित्रता
Holiness!पवित्रता
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 14, 2022
Nepali Devotionals

Imitate your Savior today!आज तपाईंको उद्धारकको अनुकरण गर्नुहोस्!
Imitate your Savior today!आज तपाईंको उद्धारकको अनुकरण गर्नुहोस्!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 10, 2022
Nepali Devotionals

And as for you brothers, never tire of doing what is good. दाज्यू-भाइहरू हो, असल काम गर्न कहिल्यै नथाक।
And as for you brothers, never tire of doing what is good. दाज्यू-भाइहरू हो, असल काम गर्न कहिल्यै नथाक।
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 09, 2022
Nepali Devotionals

Be A Witnessed! एक जना साक्षी हुनुहोस् !
Be A Witnessed! एक जना साक्षी हुनुहोस् !
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 08, 2022
Nepali Devotionals

Virtue. सद्गुण
Virtue. सद्गुण
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 07, 2022
Nepali Devotionals

Prayer! प्रार्थना!
Prayer! प्रार्थना!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 06, 2022
Nepali Devotionals

Replace your worries with worship! आफ्नो चिन्तालाई उपासनामा बदल्नुहोस्!
Replace your worries with worship! आफ्नो चिन्तालाई उपासनामा बदल्नुहोस्!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 03, 2022
Nepali Devotionals

Salvation by faith in Jesus alone. येशूमा मात्र विश्वासद्वारा मुक्ति।
Salvation by faith in Jesus alone. येशूमा मात्र विश्वासद्वारा मुक्ति।
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 02, 2022
Nepali Devotionals

Because He Himself suffered when He was tempted, He is able to help those who are being tempted.
Because He Himself suffered when He was tempted, He is able to help those who are being tempted.
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on मे 30, 2022
Nepali Devotionals

My grace is sufficient for you! मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि पर्याप्त छ!
My grace is sufficient for you! मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि पर्याप्त छ!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on मे 27, 2022
Nepali Devotionals

Suffering can mold a Christlike character. दुःखकष्टले ख्रीष्टको जस्तो चरित्रलाई आकार दिन सक्छ।
Suffering can mold a Christlike character. दुःखकष्टले ख्रीष्टको जस्तो चरित्रलाई आकार दिन सक्छ।
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on मे 26, 2022
Nepali Devotionals

For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory. किनकि हाम्रो हलुका र क्षणिक समस्याहरूले हाम्रा लागि अनन्त महिमा प्राप्त गरिरहेका छन्
For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory. किनकि हाम्रो हलुका र क्षणिक समस्याहरूले हाम्रा लागि अनन्त महिमा प्राप्त गरिरहेका छन्
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on मे 25, 2022
Nepali Devotionals

Pray for your leaders!आफ्ना अगुवाहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्।
Pray for your leaders!आफ्ना अगुवाहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्।
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on मे 24, 2022
Nepali Devotionals

For by grace you have been saved through faith. किनकि अनुग्रहद्वारा विश्वासबाट तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ
For by grace you have been saved through faith. किनकि अनुग्रहद्वारा विश्वासबाट तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on मे 23, 2022

Lifeword Shows

Click show name below for all episodes
APPLY TO JOIN
DONATE NOW