Search Lifeword Media Library

Nepali Devotionals

He shall hear my voice! उहाँले मेरो आवाज सुन्नुहुनेछ!
He shall hear my voice! उहाँले मेरो आवाज सुन्नुहुनेछ!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुलाई 07, 2022
Nepali Devotionals

Be Available! उपलब्ध हुनुहोस्!
Be Available! उपलब्ध हुनुहोस्!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुलाई 06, 2022
Nepali Devotionals

Go and make disciples! गएर चेला बनाओ!
Go and make disciples! गएर चेला बनाओ!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुलाई 05, 2022
Nepali Devotionals

As a hen gathers her chicks under her wings!जसरी पोथीले आफ्ना चल्लाहरूलाई पखेटामुनि बटुल्छ।
As a hen gathers her chicks under her wings!जसरी पोथीले आफ्ना चल्लाहरूलाई पखेटामुनि बटुल्छ।
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुलाई 04, 2022
Nepali Devotionals

Therefore, do all to the glory of God.यसकारण परमेश्वरको महिमाको निम्ति सबै गर।
Therefore, do all to the glory of God.यसकारण परमेश्वरको महिमाको निम्ति सबै गर।
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुलाई 01, 2022
Nepali Devotionals

Reasons for Praying! प्रार्थना गर्ने कारणहरू!
Reasons for Praying! प्रार्थना गर्ने कारणहरू!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 30, 2022
Nepali Devotionals

Servant Of God!परमेश्वरको सेवक!
Servant Of God!परमेश्वरको सेवक!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 29, 2022
Nepali Devotionals

Ask, Seek and Knock!
Ask, Seek and Knock!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 28, 2022
Nepali Devotionals

A doubleminded man, unstable in all his ways. दोहोरो मन भएको मानिस उसको प्रत्येक चालमा अस्थिर हुन्छ।
A doubleminded man, unstable in all his ways. दोहोरो मन भएको मानिस उसको प्रत्येक चालमा अस्थिर हुन्छ।
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 27, 2022
Nepali Devotionals

Don't get distraction from what is most important! सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराबाट अलमल्याउन नदिनुहोस्!
Don't get distraction from what is most important! सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराबाट अलमल्याउन नदिनुहोस्!
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 23, 2022
Nepali Devotionals

Spiritual Maturity. आध्यात्मिक विकास
Spiritual Maturity. आध्यात्मिक विकास
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 22, 2022
Nepali Devotionals

Wisdom. बुद्धि
Wisdom. बुद्धि
By: Shishir Rai
(Lifeword-Nepal)
Aired on जुन 21, 2022