Download Media

Show Advanced Filter
Search results: 18 matches Found

Na Paandaman Mo Na Bala Ang Imo Mga Pinalangga?
Pahayag 13:16-18 “Kag indi lang ina, kundi ginpilit niya ang tanan nga tawo, bantog kag indi, manggaranon kag imol, ulipon kag indi ulipon, nga markahan sila sa ila tuo nga kamot ukon sa ila mga agtang. Kag ang bisan sin-o nga indi magpamarka sang ngalan sang premiro nga sapat ukon sang numero sang iya ngalan indi makabakal ukon makabaligya. Kinahanglan gid ang kaalam agod mahibaluan kon ano ang kahulugan sang numero sang sapat, kay ini nagarepresentar sang ngalan sang tawo. Kag amo ini ang numero: 666.”
By: Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Jun 06, 2020
Ang Pagpahayag Sang Una Nga Selyo

Ang Pagpahayag Sang Una Nga Selyo – Part 3
The Consequence of Receiving the Mark of the Beast Pahayag 14:9-11 “Ang ikatatlo nga anghel nagsunod sa duha ka nahauna nga anghel. Nagasiling siya sa mabaskog nga tingog, “Ang tanan nga nagasimba sa sapat kag sa iya rebulto kag nagabaton sang marka sang sapat sa ila agtang ukon sa ila kamot makatilaw gid sang kaakig sang Dios. Kag silutan gid sila sa nagadabadaba nga asupre samtang nagatan-aw ang mga anghel sang Dios kag ang Karnero. Ang aso sang kalayo nga magasilot sa ila magapaibabaw sa wala sing katapusan. Adlaw-gab-i wala gid sing pahuway ang pag-antos sadtong mga nagasimba sa sapat kag sa iya rebulto, sila nga nagpamarka sang ngalan sang sapat.”
By: Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Jun 05, 2020
Ang Pagpahayag Sang Una Nga Selyo

Ang Pagpahayag Sang Una Nga Selyo – Part 2
False Peace of the Antichrist 1 Tesalonica 5:3 “Matabo ini samtang ang mga tawo nga wala nagatuo nagasiling, “Malinong ang tanan kag wala sing katalagman.” Pareho sa pagpasakit sang babayi nga manugbata, hinali lang nga magaabot sa ila ang kalaglagan, kag wala gid sing may makapalagyo sa ila.”
By: Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Jun 04, 2020
Ang Pagpahayag Sang Una Nga Selyo

Ang Pagpahayag Sang Una Nga Selyo - Part 1
Mark of the Beast Pahayag 13:16-18 “Kag indi lang ina, kundi ginpilit niya ang tanan nga tawo, bantog kag indi, manggaranon kag imol, ulipon kag indi ulipon, nga markahan sila sa ila tuo nga kamot ukon sa ila mga agtang. Kag ang bisan sin-o nga indi magpamarka sang ngalan sang premiro nga sapat ukon sang numero sang iya ngalan indi makabakal ukon makabaligya. Kinahanglan gid ang kaalam agod mahibaluan kon ano ang kahulugan sang numero sang sapat, kay ini nagarepresentar sang ngalan sang tawo. Kag amo ini ang numero: 666.”
By: Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Jun 03, 2020
Ang Rebelasyon Sang Pito Ka Selyado Nga Libro

Ang Rebelasyon Sang Pito Ka Selyado Nga Libro – 2/2
Pahayag 6:1-2 “Nakita ko dayon ang Karnero nga nagahukas sang premiro sa pito ka selyo sa linukot nga kasulatan.  Kag nabatian ko nga naghambal ang isa sa apat ka buhi nga mga tinuga.  Ang iya tingog daw sa daguob.  Siling nya, “Dali!” Pagtan-aw ko, Nakita ko ang isa ka puti nga kabayo.  Ang nagasakay sini may ginauyatan nga pana.  Ginhatagan siya sing korona kag ginpadalagan niya dayon ang iya kabayo kag sige ang iya pagpangdaog.”
By: Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Jun 02, 2020
Ang Rebelasyon Sang Pito Ka Selyado Nga Libro

Ang Rebelasyon Sang Pito Ka Selyado Nga Libro – 1/2
Pahayag 5:1 “Kag may nakita ako nga libro sa tuo nga kamot sang nagapungko sa trono.  Ang ini inga kasulatan may sulat sa sulod kag sa gwa kag napitlan sang pito ka selyo.”
By: Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on Jun 01, 2020

May Korona Bala Kita Nga Ihalad Sa Trono Sang Aton Ginoo?
Pahayag 4:10-11 “Ang 14 ka manugdumala nagaluhod kag nagasimba sa iya nga nagapungko didto sa trono, nga nagakabuhi saw ala sing katapusan.  Kag ginabutang nila ang ila mga korona sa atubangan sang trono kag magsiling. ‘Ikaw ang amon Ginoo kag Diyos, takos ikaw nga magbaton sang pagpadungog, pagtahod, kag awtoridad.  Kay gintuga mo ang tanan nga butang  Sino sa imo kabubut-on ginhimo mo sila.”
By: Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on May 30, 2020

Magakit-anay Kita Sang Aton Manluluwas
Pahayag 4:24 “Sa gilayon gin-gamhan ako sang Espiritu Santo.  Kag nakita ko didto sa langit ang isa ka trono nga may nagapungko.  Ang nagapungko didto nagabadlak pareho sang malahalon nga mga bato nga haspe kag kornalina.  Kag sa palibot sang trono may balangaw nga ang iya kolor pareho sa bato nga Esmeralda.  Sa palibot sang trono, may 24 pa gid ka trono nga ginapungkuan sang 24 ka manugdumala.  In inga mga manugdumala nagabayo sang puti kag ang kada isa sa ila may korona nga bulawan.”
By: Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on May 29, 2020

Ano Ang Sa Palaabuton Pagkatapos Sini?
Pahayag 4:1 “Pagkatapos sadto, may ginpakita pa gid sa akon. Nakita ko ang puwertahan sa langit nga naabrihan.  Kag nabatian ko liwat ang tingog nga pareho sa tunog sang trumpeta. Nag siling siya sa akon, “Saka ka diri kag ipakita ko sa imo kon ano ang magakalatabo sa palaabuton.”
By: Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on May 28, 2020

Sino Ang Aton Ginasimba?
Pahayag 3:20 “Nagatindog ako sa puwertahan kag nagapunuktok.  Kon may makabati sang akon panawag kag padayunon niya ako sa iya balay, madayon ako, kag pagaupod kami kaon.”
By: Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on May 27, 2020

Ang Matuod-tuod nga Sitwasyon Naton
Pahayag 3:17-18 “Nagasiling kamo nga manggaranon kamo, nga ginpakamaayo kamo kag wala na sing kulang sa inyo.  Pero wala kamo kahibalo nga makaluluoy gid kamo, tungod kay pobre kamo sa pagtuo, bulag sa kamatuoran, kag hublas sa panulok sang Dios. Gani nagalaygay ako sa inyo nga magbakal kamo sa akon sang bulawan nga ginpaagi sa kalayo nga amo ang matuod nga pagtuo, agod mangin manggaranon kamo. Magbakal man kamo sa akon sang put inga bayo agod matabunan ninyo ang inyo makahuluya nga pagkahublas. Kag magbakal man kamo sa akon sang bulong nga inughaplas sa inyo mata agod makakita kamo sang kamatuoran.”
By: Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on May 26, 2020

Usisaa Ang Imo Esprituhanon Nga Temperatura
Pahayag 3:14-16 “Isulat mo ini para sa anghel nga nagabantay sa iglesya sa Laodicea: “Amo ini ang ginasiling sang ginatawag nga Amen, ang masaligan kag matuod nga manugpamatuod. Siya ang ginhalinan sang tanan nga gintuga sang Dios. Nahibaluan ko ang inyo mga ginahimo. Nahibaluan ko nga indi kamo pareho sa mabugnaw ukon mainit kamo. Pero tungod kay pareho kamo sa maalabaab nga tubig ibuga ko kamo.”
By: Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on May 25, 2020

Gamita Ang Tanan Nga Oportunidad Nga Makapangalagad Sa Ginoo
Pahayag 3:8 “Nahibaluan ko ang inyo mga ginahimo.  Nahibaluan ko man nga bisan maluya kamo nagatuman gihapon kamo sang akon mga pagpanudlo, kag wala gid kamo nagtalikod sa akon.  Gani may gin-abrihan ako nga puwertahan para sa inyo nga wala gid sing may makasirado.”
By: Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on May 23, 2020

Patay Bala Kita o Buhi?
Pahayag 3:1&4 “Isulat mo ini para sa anghel nga nagabantay sa iglesya sa Sardis: ‘Amo ini ang ginasiling sang nagauyat sang pito ka bituon kag ara man sa iya ang pito ka Espiritu sang Dios: Nahibaluan ko ang inyo mga ginahimo. Madamo ang nagasiling nga malig-on ang inyo pagtuo sa akon, pero ang matuod daw mga patay kamo.” “Pero may pila dira sa inyo sa Sardis nga wala gid nalatnan sang ginahimo nga malain sang iban. Magaupod sila sa akon nga nagabalayo sang puti, tungod kay takos sila.”
By: Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on May 22, 2020

Magpakabakod Tungod Malapit Na Magbalik Ang Ginoo
Pahayag 2:24-25 “Pero ang iban sa inyo dira sa Tiatira wala gid nagsunod sa mga pagpanudlo ni Jezebel. Wala ninyo natun-I ang ila ginasiling nga ‘madalom nga mga pagpanudlo ni Satanas.’ Gani wala na ako sing inugdugang pa nga mga pagsulundan nga dapat ninyo tumanon. Basta padayunon lang ninyo nga himuon ang maayo nga mga butang nga inyo ginahimo subong hasta sa akon pag-abot.”
By: Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on May 21, 2020

Mangin Bugay, Indi Mangin Upang
Pahayag 2:14 “Pero ari ang pila ka butang nga akon nasawayan sa inyo: may dira sa inyo nga nagasunod sa mga pagpanudlo ni Balaam.  Si Balaam nga ini nag tudlo kay Balak kon paano ang pagsulay sa mga Israelinhon agod magpakasala sila paagi sa pagkaon sang mga kalan-on nga ginhalad sa mga dios-dios kag paagi sa paghimo sang immoral nga pagpakigrelasyon.”
By: Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on May 20, 2020

Mangin Matutom Kay Matutom Ang Aton Nga Ginoo
Pahayag 2:10 “Indi kamo magkahadlok sa mga butang nga madali na lang ninyo pagaantuson. Tandaan ninyo: ang iban sa inyo ipapriso ni Satanas agod tilawan kamo. Ang inyo mga pag-antos magalambot sa mga napulo ka adlaw. Pero magpakatutom kamo tubtub sa inyo kamatayon, kag hatagan ko kamo sang purong purong sang kabuhi.”
By: Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on May 19, 2020

Ang Ginoo Ang Aton Na Una Nga Paghigugma
Pahayag 2:4 "Pero ang akon nasawayan sa inyo amo ini: ang inyo paghigugma sa akon subong indi na pareho sang una."
By: Pastor Pete Etabag
(Lifeword-Asia Pacific)
Aired on May 18, 2020
APPLY TO JOIN
DONATE NOW